Ubytovací řád

 • Na základě potvrzené závazné rezervace je penzion povinen hosta ubytovat od 14.00 do 18.00 - do této doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou určeno jinak
 • Penzion může ubytovat pouze hosta, kterého řádně přihlásí. Host předloží pracovníkovi penzionu při příchodu platný doklad totožnosti.
 • Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem ubytovatele
 • V den odjezdu je host povinen vyklidit a opustit pokoj (apartmá) do 10:00 hodin a klíč odevzdat správci penzionu, který provede zběžnou kontrolu ubytovacího zařízení.
 • V případě, že host předá apartmán nebo pokoj s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda v plné výši připsána k úhradě
 • Penzion neručí za ztráty a škody na věcech a majetku hosta, které vznikly jeho vlastní neopatrností nebo nedbalostí a za věci uložené mimo prostory k tomu určené.
 • Hosté jsou povinni dodržovat přísný zákaz vstupu do podkroví v lyžařské obuvi.
 • Hostu není dovoleno brát do apartmánu sportovní nářadí a jiné předměty, pro jejichž úschovu je vyhrazeno jiné místo
 • Na pokojích není hostu dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče, toto se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta.
 • Uvnitř celého ubytovacího prostoru platí přísný zákaz kouření
 • Host je povinen zachovávat v době od 22:00 - 07:00 hodin noční klid.
 • Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit správci penzionu. Pokud dojde k poškození pokoje i jiného zařízení penzionu z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit.
 • Host nesmí bez souhlasu ubytovatele umístit v penzionu žádné zvíře.
 • Host nesmí bez souhlasu vedení penzionu přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 • Host je povinen udržovat pořádek a čistotu jak v penzionu, tak v přilehlém okolí.
 • Z bezpečnostních důvodů nesmí host ponechávat děti do 10-ti let věku bez dozoru dospělých
 • V pokoji může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem majitele penzionu.
 • Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu být nabídnut jiný pokoj, než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 • Při nedodržení provozního řádu je obsluha oprávněna zrušit hostu ubytování s tím, že host uhradí poskytnuté služby.
 • Při ztrátě klíčů zaplatí host škodu způsobenou ubytovateli ve výši 1500,- Kč
 • V zimním období je host povinen dbát opatrnosti při pohybu v okolí budovy penzionu z hlediska nebezpečí úrazu padajícím zmrzlým sněhem nebo rampouchy a z hlediska možnosti úrazu na náledí. Vozidla musí parkovat tak, aby je padající sníh a rampouchy nemohly poškodit.
 • Při čištění parkoviště penzionu jsou majitelé aut, ubytovaní v penzionu, povinni respektovat pokyny správce

Vážení hosté, žádáme Vás tímto o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu penzionu a věříme, že se výše uvedená omezení setkají s Vaším pochopením.

Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt v našem penzionu!

Aktuálně

Pozor, zjednodušili jsme pro Vás ceník ubytování..

Zvýhodněné balíčky na léto, neváhejte si pobyt zarezervovat co nejdříve!